طراحی اپلیکیشن افغان موزیک

دسته : نمونه کارها

طراحی اپلیکیشن افغان موزیک

طراحی اپلیکیشن افغان موزیک
اطلاعات پروژه :

طراحی اپلیکیشن افغان موزیک

خدمات انجام شده

طراحی و اجرا

سیستم مدیریت محتوا

اندروید

تکنولوژی های استفاده شده
Android
دیگر پروژه های ما